Egengenerert “blindhet”


En mental tilstand som beskriver sonen mellom hva du vet og hva du tror du vet.

 

I denne sonen (evt gapet) skapes det for deg ukjente. Denne blindsonen er en del av det mentale kartet vi bruker for å navigere verden og ta beslutninger etter.
Ordet egengenerert antyder at dette krever ett visst engasjement og at vi selv er med på å skape blindsonen. Men det er heller ikke uten betydning at hjernen behandler informasjon på en måte som kan påvirke størrelsen av sonen. Poenget blir da å redusere sonen, slik at beslutninger tas på grunnlag av en situasjonsforståelse som har mest mulig med virkeligheten å gjøre.

Det er to likeverdige og komplementære fremgangsmåter frem mot denne målsetningen. Den ene er å øke egenkunnskap om hvorledes hjernen behandler informasjon. Den andre er en best mulig situasjonsforståelse. Dette er det mest håndgripelige og som her vil bli eksemplifisert.

For å konkretisere det siste så kan man gjøre en vurdering og deretter sette en faktor som konstant, eventuelt med en verdi. Senere endrer situasjonen seg og faktoren kommer igjen i spill. Hvis man da ikke oppfatter dette så vil gapet mellom hva man tror man vet og hva man tror man vet øke. Det mentale kartet være ute av synk med virkeligheten og man egengenerer “blindhet”.

Ta Tyrkia som eksempel. Mange har ment at et politisk parti med islamittiske tilbøyeligheter er uproblematisk for går de over streken, så vil generalene sette dem på plass. Men når generalene sitter på tiltalebenken i en rettssal, hvor reell er den konstanten? Antagelig er generalene vingestrukket og det er ikke lengre mulig å sette et politisk parti på plass. Virkeligheten har med andre ord endret seg, men har man fulgt med i timen? Det blir det avgjørende spørsmålet i dynamisk og kompleks situasjon.

Copyright © 2012 SinCon EPF. All rights reserved.